Wednesday, March 11, 2009

HỌC và TẬP….

“Học! Tiến bộ thì về!”
Tập… đói khát ê chề!
Tù chết rừng, chết núi
Đời đủ nghĩa thảm thê!
Mót củ sắn, củ khoai
Từ ruộng rẫy khổ sai
Những người tù “Cải tạo”
Miệng chưa kịp được nhai
Phải đem chia dân chúng.

Kẻ nhận như người cho,
Xòe bàn tay ốm đói
Ai cũng thấy: đảng “no”*
----------------------------------
*”No” = lo lắng
(đọc theo âm của một vùng ngoài Bắc.)


No comments:

Post a Comment