Wednesday, March 11, 2009

KHÚC MẮC

Một bài thơ cầu kỳ

Càng đọc càng thấy mệt

Một điều đã hoài nghi

Sao họ còn thêu dệt?


Vô sản chuyên bắt bóng!

Làm gì cũng nửa vời!

Tôi không tin Việt Cộng

Dù chỉ là nửa lời!


No comments:

Post a Comment