Saturday, March 7, 2009

CỦA DIỆN TƯỞNG BUỘC MÀ CHƠI

Đảng lấy thống khổ của dân
Thắt làm sợi dây… oan trái
Nhuộm thắm những máu “nợ-nần”
Lừa bịp bằng mưu “giải-phóng”

Đem treo vào cổ ngắm chơi,
Khoe quyền: sinh, sát thay Trời…
Rồi thắt như thắt cà-vạt*,
Nghênh-ngang vỗ ngực với đời

Cà-vạt sẽ thành thòng lọng
Tự tay, đảng xiết cổ mình
Cho dù trên, dưới chằng tinh
Dạy nhau lắm trò qủy kế!

Vì ướt lệ bao hồn oan,
Giãn nở không sao tháo được
Tha-hồ đảng khóc, đảng than
Quên rằng: chính tay đảng buộc.
---------------------------------------
*Cà vạt = Cravat.


No comments:

Post a Comment